DOWSE MASTER

PRODUCTS & INFORMATION

GUEST BOOK

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

12 Comments

Reply Stevendop
6:54 PM on December 5, 2019 
Ð? Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?елÑ?ной Ñ?Ñ?еÑ?е деÑ?Ñ?елÑ?ноÑ?Ñ?и болÑ?Ñ?им Ñ?пÑ?оÑ?ом и попÑ?лÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?Ñ? полÑ?зÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?Ñ?ки из легкоÑ?плавнÑ?Ñ? маÑ?еÑ?иалов, Ñ?акие как, алÑ?миниевÑ?е вÑ?Ñ?ки. Ð?о Ñ?воемÑ? конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?ивномÑ? иÑ?полнениÑ? они подÑ?азделÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? на: Ñ?кономнÑ?е; Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?нÑ?е; Ñ?Ñ?иленнÑ?е; евÑ?о-вÑ?Ñ?ки. Ð?опÑ?лÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ? вÑ?Ñ?ки из алÑ?миниÑ? вполне обÑ?Ñ?Ñ?нима, поÑ?колÑ?кÑ? конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?иÑ? как в Ñ?азобÑ?анном, Ñ?ак и в Ñ?обÑ?анном виде имееÑ? малÑ?й веÑ?, пÑ?оÑ?Ñ?а и Ñ?добна пÑ?и монÑ?аже â?? демонÑ?аже, легко пеÑ?емеÑ?аеÑ?Ñ?Ñ? вдолÑ? Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?елÑ?ного обÑ?екÑ?а. Ð?Ñ?Ñ?ка Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?елÑ?Ñ?наÑ?: можно Ð?Ñ?пиÑ?Ñ? вÑ?Ñ?кÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? минÑ?к и пеÑ?едвижнаÑ? доÑ?Ñ?аÑ?оÑ?но воÑ?Ñ?Ñ?ебована пÑ?и пÑ?оведении Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?елÑ?нÑ?Ñ? и Ñ?емонÑ?нÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?, Ñ?аÑ?Ñ?нÑ?Ñ? домов и коÑ?Ñ?еджей, малоÑ?Ñ?ажнÑ?Ñ? зданий и Ñ?ооÑ?Ñ?жений. Ð?Ñ?е Ñ?ипÑ? конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?ий Ñ?азлиÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? междÑ? Ñ?обой не Ñ?олÑ?ко по вÑ?Ñ?оÑ?е, Ñ?агÑ? Ñ?екÑ?ий, но и по Ñ?азмеÑ?ам Ñ?абоÑ?ей плоÑ?адки, а Ñ?акже маÑ?еÑ?иалÑ?, из коÑ?оÑ?ого она изгоÑ?овлена. Так, Ñ?коном-ваÑ?ианÑ? можеÑ? имеÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?ий наÑ?Ñ?ил из деÑ?евÑ?ннÑ?Ñ? доÑ?ок, а евÑ?о-конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?иÑ?, из пÑ?оÑ?ного маÑ?еÑ?иала Ñ?о Ñ?пеÑ?иалÑ?нÑ?м лÑ?ком. Ð?Ñ?Ñ?ка Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?елÑ?наÑ? алÑ?миниеваÑ?, пÑ?оизведена в заводÑ?киÑ? Ñ?Ñ?ловиÑ?Ñ?, в Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вии Ñ? Ñ?азÑ?абоÑ?аннÑ?м Ñ?еÑ?нологиÑ?еÑ?ким пÑ?оекÑ?ом и Ñ?аÑ?Ñ?еÑ?нÑ?ми даннÑ?ми, Ñ? Ñ?Ñ?еÑ?ом Ñ?Ñ?ебований Ð?Ð?СТ. Ð?аждое изделие имееÑ? паÑ?поÑ?Ñ? и Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?икаÑ? каÑ?еÑ?Ñ?ва. Ð?Ñ?оизводÑ?Ñ?во оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?овÑ?еменном Ñ?еÑ?нологиÑ?еÑ?ком обоÑ?Ñ?довании, и вÑ?Ñ?окоÑ?оÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?анкаÑ?. ТÑ?Ñ?а пеÑ?едвижнаÑ? алÑ?миниеваÑ?, имееÑ? вÑ?Ñ?окие Ñ?абоÑ?ие паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?, легка и Ñ?добна пÑ?и Ñ?боÑ?ке-Ñ?азбоÑ?ке. ЧÑ?обÑ? Ñ?обÑ?аÑ?Ñ? Ñ?акÑ?Ñ? конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?иÑ?, поÑ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ? не более двÑ?Ñ? Ñ?еловек, Ñ?Ñ?о доÑ?Ñ?аÑ?оÑ?но Ñ?добно пÑ?и пÑ?оизводÑ?Ñ?ве наÑ?Ñ?жнÑ?Ñ? и внÑ?Ñ?Ñ?енниÑ? оÑ?делоÑ?нÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?. Ð?Ñ?делÑ?нÑ?е Ñ?екÑ?ии надежно Ñ?икÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? к оÑ?новной Ñ?аме, Ñ?Ñ?о позволÑ?еÑ? безопаÑ?но пÑ?оводиÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?Ñ? на знаÑ?иÑ?елÑ?ной вÑ?Ñ?оÑ?е. Ð? Ñ?акже пÑ?едлагаем вÑ?Ñ?ка Ñ?Ñ?Ñ?а кÑ?пиÑ?Ñ? в минÑ?ке Ñ? пÑ?оизводиÑ?елÑ?
Reply Uristorboft
3:14 PM on October 9, 2019 
Ð? один пÑ?екÑ?аÑ?нÑ?й денÑ? вÑ? оÑ?даеÑ?е Ñ?вое дело в Ñ?Ñ?ки наÑ?иÑ? адвокаÑ?ов, ваÑ?е дело попадаеÑ? в Ñ?Ñ?ки пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ионалов коÑ?оÑ?Ñ?е пÑ?ивеÑ?женÑ? доÑ?Ñ?ижениÑ? наилÑ?Ñ?Ñ?его Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?а Р°СÐ?Р±РÑ?Сâ??СÐ?аж СÐ?СÐ?РÑ?СÐ?Сâ?? зелеРÐ?РÑ?РÑ?СÐ?Р°РÒ?
Reply ManuelBem
2:00 PM on July 1, 2019 
»µ? ,
Reply arseniypetrov
2:24 PM on August 8, 2018 
http://tytinteresno.ru/podrobno.html http://tytinteresno.ru/podrobno.html - »http://pro100domain.org/6dm1s/spacepush/ http://i.imgur.com/pcC02VJ.png http://tytinteresno.ru/podrobno.html - »http://pro100domain.org/6dm1s/spacepush/ http://i.imgur.com/pcC02VJ.png http://vk.com/page-168963128_54122033 http://vk.com/page-168859814_53918010 http://vk.com/page-168962451_53586297 http://vk.com/page-168964657_54111886 http://vk.com/page-168963514_53920471 http://vk.com/page-168859642_55411651 http://vk.com/page-168859942_55410552 http://vk.com/page-168963514_53921630 http://vk.com/page-168963322_55427150 http://vk.com/page-168962597_54129457 http://vk.com/page-168963460_52655980 http://vk.com/page-168963586_55849754 http://vk.com/page-168963380_52667207 http://vk.com/page-168859555_55569366 http://vk.com/page-168963586_55849019 http://vk.com/page-168969816_55848250 http://vk.com/page-168859749_54439588 http://vk.com/page-168963031_53585298 http://vk.com/page-168859364_53919301 http://vk.com/page-168969456_55853862 http://vk.com/page-168963765_55585775 http://vk.com/page-168859510_52654552 https://ok.ru/video/881735043705 http://vk.com/page-168962981_53579522 http://vk.com/page-168860138_54105967 http://vk.com/page-168963460_52670086 http://vk.com/page-168963708_54118955 http://vk.com/page-168963087_54126663 http://vk.com/page-168969789_54443130 http://vk.com/page-168963586_55854052 http://vk.com/page-168962847_54127966 https://ok.ru/video/880194751097 http://vk.com/page-168963189_54440517 http://vk.com/page-168962943_53368213 http://vk.com/page-168962847_54121765 http://vk.com/page-168963460_52665368 http://vk.com/page-168962551_53587021 http://vk.com/page-168963765_55585916 http://vk.com/page-168964621_53578041 http://vk.com/page-168967468_54121901 http://vk.com/page-168963460_52656904
Reply arseniypetrov
12:46 AM on August 7, 2018 
http://tytinteresno.ru/podrobno.html http://tytinteresno.ru/podrobno.html - »http://pro100domain.org/6dm1s/spacepush/ http://i.imgur.com/pcC02VJ.png http://tytinteresno.ru/podrobno.html - http://job-v-internet2018.blogspot.com/2018/05/blog-post.html http://i.imgur.com/pcC02VJ.png http://vk.com/page-168860204_53919245 http://vk.com/page-168962551_53587628 http://vk.com/page-168962847_54114032 http://vk.com/page-168962847_54111343 http://vk.com/page-168968540_52656018 http://vk.com/page-168963128_54123024 http://vk.com/page-168962551_53588437 http://vk.com/page-168968540_52667370 http://vk.com/page-168860085_55570108 http://vk.com/page-168963128_54119441 http://vk.com/page-168859749_54438140 http://vk.com/page-168963514_53922087 http://vk.com/page-168962551_53593207 http://vk.com/page-168963087_54109610 https://ok.ru/video/1025931872983 http://vk.com/page-168962597_54112445 http://vk.com/page-168963460_52657405 http://vk.com/page-168859555_55571254 http://vk.com/page-168962232_55414865 http://vk.com/page-168963380_52667579 http://vk.com/page-168859814_53917056 http://vk.com/page-168963241_53585940 http://vk.com/page-168859555_55570869 http://vk.com/page-168968540_52663958 http://vk.com/page-168963189_54453452 http://vk.com/page-168963586_55850491 http://vk.com/page-168963241_53578645 http://vk.com/page-168859364_53917759 http://vk.com/page-168962847_54127317 http://vk.com/page-168962232_55413253 http://vk.com/page-168962847_54126417 http://vk.com/page-168963322_55413364 http://vk.com/page-168962897_54123931 http://vk.com/page-168859462_55411457 http://vk.com/page-168962736_55853698 http://vk.com/page-168963087_54124408 http://vk.com/page-168962682_55428207 http://vk.com/page-168963514_53933151 http://vk.com/page-168962232_55423176 http://vk.com/page-168859510_52654396 http://vk.com/page-168859942_55410136
Reply Frederick
3:26 AM on February 3, 2010 
Hello i'm happy to discover this site dor dowsing, this is very nice and good ihope that i learn a lot...
Reply Chuck Whitton aka Driftwood Charley
1:09 AM on January 11, 2010 
Good information gained. Looking forward to learning more. Thanks again
Reply Robert William
5:37 PM on December 16, 2009 
Just found your site today Dell,it's a good one
Reply lostreasureman
10:46 PM on December 26, 2008 
8)
Reply Joe lapoint
8:08 PM on December 23, 2008 
i have tried a little with rods and seem to be able to find my water line:)......i am going to try my hand at maps and see what happens JB

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.